Kwaliteitsplan

Een kwaliteitsplan is een beschrijving van maatregelen en actiepunten met als doel het waarborgen of verbeteren van de kwaliteit van de zorg of dienstverlening. Het beschrijft een doel en een aantal subdoelen voor kwaliteitsverbetering, maar ook hoe (met welke procedures) de kwaliteitsverbetering bereikt gaat worden.

Er bestaat veel variatie in kwaliteitsplannen, maar in grote lijnen is de opbouw hetzelfde. Een kwaliteitsplan begint met de inleiding, een document over het waarom. Daarna volgt een organisatiebeschrijving, inclusief missie en visie. Vervolgens een analyse van de huidige situatie. Wat is de kwaliteit van het personeel en van de zorg- en dienstverlening en de kwaliteit van de organisatie?

De kern van het kwaliteitsplan vormt het kwaliteitsbeleid. Het doel, de kwaliteitsaspecten, de normen en toetsingscriteria en hoe met de resultaten van de metingen wordt omgegaan, hebben daar een plaats in. Vervolgens worden de projecten en maatregelen om de kwaliteit te verbeteren, verder uitgewerkt.